Az ITware Informatika Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) egy elsősorban egyedi szoftverfejlesztéssel, üzleti tanácsadással, új rendszerek fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó Társaság, mely szerződései során az érintettek személyes adatainak birtokába kerülése körében az alábbi adatkezelésről kívánja tájékoztatni az érintetteket, mely tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismer el:

 1. Az Adatkezelő adatai:

Név: ITware Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 209.

cégjegyzékszám: 01-09-695178

adószám: 12617029-2-43

képviseli: Dankó Sándor ügyvezető

telefonszám: +36 1 463 0626

e-mail cím: infomail@itware.hu

 1. A személyes adatok köre:

Az ITware Kft. a leendő ügyfeleivel történő üzleti kapcsolat kiépítése, szerződéses partnereivel az üzleti kapcsolat fenntartása és a szerződés teljesítése érdekében személyes adatokat kezel, mely adatkezelés önkéntes hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul.

A leendő, illetve meglévő szerződéses partnerek körében történő adatkezelés során kapcsolattartók esetében azok neveit, telefonszámait, e-mail címeit, esetlegesen beosztását, míg abban az esetben, amennyiben a leendő ügyfél természetes személy, úgy a fenti adatokon túl, ezen személyek születési helye, ideje továbbá anyja neve és adószáma (adóazonosító jele) is kezelésre kerül.

 1. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az üzleti kapcsolat kiépítése, szerződéses feltételekről, esetleges új üzleti ajánlatokról való tájékoztatás, szerződés teljesítésének biztosítása.

 1. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanácsa (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a), b) és f) pontja, amely alapján az adatkezelés az ITware Kft. jogos érdekeinek (üzleti érdek) érvényesítéséhez, marketing célú kapcsolattartáshoz, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges.

 1. Az adatkezelés időtartama

 

Az adatkezelés a szerződés megszűnését követő 5 évig (elévülési idő), illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig, hozzájárulásos adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 1. Adatvédelmi tisztviselő:

Tekintettel arra, hogy Adatkezelő egyes szolgáltatásainak nyújtásával kapcsolatos adatkezelés olyan műveleteket foglal magában, amelyek céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik lehetővé (Fleetware szolgáltatás), így adatvédelmi tisztviselő kerül kinevezésre.

Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és az e rendelet szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak.

Adatvédelmi tisztviselő neve: Vass Georgina

telefonszáma: +36 1 463 0626

e-mail címe: ITW_DPO@itware.hu

címe: 1117 Budapest, Budafoki út 209.

 1. Az Érintettek jogai

7.1.         Tájékoztatáshoz való jog:

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az információkat írásban, vagy az 1. pontban foglalt elérhetőségeken lehet kérni és megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy az érintett személyazonosságát igazolta.

7.2.         Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

–       az adatkezelés céljai;

–       az érintett személyes adatok kategóriái;

–       azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

–       adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

–       az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

–       a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

–       ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

–       a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is (amennyiben ilyen alkalmazásra kerül), valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a személyes adatok harmadik országba nem kerülnek továbbításra.

Adatkezelő úgyszintén tájékoztatja érintetteket, hogy személyes adataik másolatát kérésükre ingyenesen rendelkezésre bocsátja évente 1 alkalommal. Amennyiben ugyanazon adatok körére nézve egy éven belül több alkalommal is megkeresi érintett Adatkezelőt másolatok kiadására, ezen adatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat jogosult felszámítani. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. Amennyiben érintett ezen adatokat postai úton, vagy adathordozón kéri megküldeni, úgy ezek költségét minden esetben köteles megtéríteni Adatkezelő részére.

7.3.         Helyesbítés való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

7.4.         Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

–       a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

–       az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

–       az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

–       a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

–       a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

–       a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését („elfeledtetéshez való jog”).

Az adatok nem törölhetőek, amennyiben az adatkezelés szükséges:

–       a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

–       a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

–       a 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

–       a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

–       jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5.         Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

–       az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

–       az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

–       az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

–       az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek szerinti korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

7.6.         Az adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

7.7.         Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

7.8.         Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonja hozzájárulását.

 1. Felügyeleti hatóság, panasz benyújtásának joga:

Az érintett jogosult a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés során valamely kérelmét az Adatkezelő nem teljesítette, vagy Adatkezelő az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megsértette. A felügyeleti hatóság elérhetőségei az alábbiak:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

telefonszám: 06 1 391 1400

fax.: 06 1 391 1410

e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: http://www.naih.hu

 1. Bírósághoz fordulás joga:

Minden érintett jogosult bírósághoz fordulni, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

10.   Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására.

 

Az adatkezelésre csak azt követően kerülhet sor, hogy önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását kifejezetten megadta, szerződéses adatkezelés esetén pedig a szerződés aláírásával ehhez hozzájárult. 

Tájékoztatás az ITware.hu Cookie adatkezeléséről

 I. Mi a süti (ún. „Cookie”)?

A süti (ún. „cookie”, továbbiakban: „Süti”) olyan adatcsomag, amelyet a megtekintett weboldalak helyeznek el a számítógépére. A Sütik számos funkcióval rendelkeznek, így többek között a felhasználók által megjelölt preferenciák és információk, felhasználói szokások eltárolására szolgálnak. A Sütik információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, ez által lehetőséget adnak a felhasználói élmény növelésére. A Süti használatát a böngészőn belül Ön bármikor beállíthatja, amelynek módja a böngésző Súgó részében fellelhető.

A Sütik lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” Sütik. Az állandó Sütit a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes Sütiket azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.


II. Miért használunk Sütiket?

Weboldalunk Sütiket használ, amelynek célja

 • látogató beállításainak, használati szokásainak (pl. honlapon való esetleges elakadások alapján az oldal funkcionális javítása) rögzítésével, az oldalon való navigáció, és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése, hogy a felhasználói élményt növelhessük
 • statisztikák gyűjtése a személyre szabott weboldal használat érdekében,
 • célzott hirdetések elhelyezése a felhasználók számára.

A Sütikkel weboldalunk nem gyűjt és nem tárol személyes azonosításra alkalmas adatokat. Így ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani.
 III. A Sütik segítségével milyen adatokat kezelünk?

A honlapon használt Sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. A böngészőben lehetőség van megtiltani a Sütik tárolását. A következő adatokat kezeljük sütik formájában:

 • a hozzáférést kezdeményező számítógép IP címe anonimizált formában
 • hozzáférés, illetve a kérés napja és időpontja
 • a felkeresett oldal, illetve fájl neve
 • hivatkozás az oldalra, ahonnan hozzáfértek ehhez az oldalhoz
 • a felhasználó által alkalmazott böngésző, beleértve a böngésző verzióját
 • a felhasználó által használt operációs rendszer


IV. Milyen Sütiket használunk?

Az általunk használt sütik egy része elengedhetetlen a használathoz, más része a használatot támogatják vagy pedig az Ön számára célzott hirdetések megjelenését biztosítják.

IV.1. A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen Sütik

A feltétlenül szükséges cookie-k olyan funkciókat látnak el, amelyek nélkül Ön ezt a honlapot nem tudná úgy használni, ahogyan szeretné. Ezeket a cookie-kat kizárólag mi alkalmazzuk és ezért hívják őket saját cookie-knek. Ezeket csak az aktuális böngésző munkamenet során tároljuk az Ön számítógépén. A feltétlenül szükséges cookie-k használatához nem szükséges hozzájárulás.

A feltétlenül szükséges cookie-kat nem lehet az oldal funkciójával kikapcsolni. Az alkalmazott böngészőben azonban bármikor kikapcsolhatók. Ehhez lásd az útmutatást alább.

A honlap megfelelő munkamenetének biztosítása a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 13/A. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történik.

 IV.2. Használatot támogató Sütik

Ezek a Sütik lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (pl. honlap magyar vagy angol változatot használja, az akadálymentes változatot választja-e, kereső eredmény listájában hány találat jelenjen meg egyszerre) annak érdekében, hogy a következő látogatás alkalmával ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló sütikben lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.

 IV.3. Teljesítményt biztosító Sütik

Ezeket a Sütiket többek között arra használjuk, hogy tisztában legyünk azzal, hogy látogatóink melyik oldalainkat keresik fel, hogyan és milyen rendszerességgel használják oldalainkat, milyen hosszú ideig tartózkodtak egy adott oldalon. A Google Analytics Sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, itt tájékozódjon. Kampányaink sikerességének mérésére hirdetőpartnereinktől származó, harmadik fél általi sütiket is használunk (pl. Google AdWords Conversion Tracking).
 IV.4. Funkcionális Sütik

Ezen Sütik segítségével az Ön által a felületeken végzett műveletek megjegyzésre kerülnek szolgáltatásaink színvonalának növelése érdekében.

Ezen a honlapon harmadik felek tartalmai is integrálva vannak. Amennyiben Ön ehhez a honlap felkeresésekor hozzájárul, ezek a harmadik fél szolgáltatók elméletileg cookie-kat is beállíthatnak, amikor Ön a honlapot felkeresi és ezáltal például információkat kapnak arról, hogy Ön egyik honlapunkat megtekintette. Kérjük, keresse fel a harmadik fél szolgáltatók honlapjait, hogy további információkat kapjon arról, hogyan alkalmazzák azok a cookie-kat.

•           Google Analytics  (https://analytics.google.com)

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. Tárolási időtartam: 30 nap. Az összes adat anonim, illetve anonimizált

 IV.5. Célzó és hirdetési Sütik

Ezeknek a Sütiknek a felhasználási célja, hogy felhasználói csoportokat képezve releváns hirdetéseket és tartalmakat lehessen megjeleníteni. Ezeket a Sütiket az Ön gépén tárolja a rendszer. A Sütik személyek azonosítására nem alkalmasak.

Használunk remarketing szolgáltatásokat, például a Google AdWords remarketing szolgáltatást is, azért, hogy személyre szabott hirdetéseinket el tudjuk juttatni Önhöz. Ezeket a sütiket Ön a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le az ott található utasítások szerint. A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről ide kattintva tájékozódhat.
 V. Maximális biztonság

Weboldalunk a Sütik engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót.

VI. Süti beállítások

Sütik engedélyezése és tiltása

Alapbeállításként minden böngésző engedi a Sütik használatát. Amennyiben Ön nem kívánja a Sütik használatát engedélyezni, vagy törölni kívánja a weboldalunkról származó Sütiket, ezt személyre szabottan megteheti.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Sütik letiltása esetében előfordulhat, hogy a honlap, illetve valamely tartalom vagy a honlapon elérhető szolgáltatások nem, vagy csak korlátozott formában érhetőek el. Amennyiben a felhasználó szeretné letiltani a Google Sütik használatát, azt a Hirdetési beállítások segítségével megteheti.

A weboldalunkról származó Sütik használatáról és törléséről, az Ön által használt böngésző típusától függően, az alábbi linkeken tájékozódhat:
Google Chrome 

Firefox

Microsoft Internet Explorer

Safari

Adatkezeléssel kapcsolatos további tájékoztatást az Adatkezelési Tájékoztató tartalmaz.

VII. Egyoldalú módosítás

Jelen szabályzatot az ITware egyoldalúan jogosult módosítani. A módosítást az ITware.hu oldalon közzéteszi.